Zufriedenheit

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Tác giả Christina Berndt NXB dtv Verlagsgesellschaft Năm XB 2016 Trọng lượng (gr) 300 Kích thước (cm) 13,5 x 3 x 21,1 Số trang 256 Hình thức Bìa Mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

Selbstoptimierung ist in: Ständig plagen wir uns mit dem Gedanken, wie wir noch präziser, effektiver, effizienter mit unseren Ressourcen umgehen und das Beste aus uns und dem Alltag herausholen können.
Leider ist das Ergebnis oft gar nicht so wie erhofft.
Das Streben nach dem Optimum kann ganz schön unglücklich machen.
Dann ist es Zeit innezuhalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Wie man die eigene Zufriedenheit steigern kann, erforscht Christina Berndt in diesem wissenschaftlich fundierten Sachbuch.
Was läuft im Gehirn ab, welche genetischen Faktoren spielen eine Rolle, welche sozialen? Ein Zufriedenheitstraining zeigt, wie man an Resilienzfaktoren wie Dankbarkeit, Optimismus und Autonomie arbeiten kann.
Zufriedenheit bedeutet nicht Stillstand, sondern eröffnet neue Wege.

Star Darlings Stealing Starlight

Star Darlings Stealing Starlight - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

A girl on Earth has made a terrible wish.  And it’s one that could hurt her best friend.
Now Vivica, Starling Academy’s mean girl, is on her way to help grant it.
The Star Darlings must stop her–otherwise Rancora’s evil power will be restored.
But will they be able to change the wisher’s bitter heart?

Yếu Lược Các Giai Đoạn Trên Đường Tu Giác Ngộ

Yếu Lược Các Giai Đoạn Trên Đường Tu Giác Ngộ - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ không giảng giải các quy tắc khác nhau trên đường tu tập, mà đi giải thích một cách có hệ thống các loại thiền nào cần phải tu tập trước nhất, loại nào tiếp theo v.v..
Trọng tâm của bản văn Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ là về sự phát tâm Bồ đề.
Đây là một phần giáo pháp Đại thừa, gồm hai nhóm: Kinh điển và Mật điển.
Giáo pháp trong Kinh điển giảng giải về sự phát tâm Bồ-đề và thực hành Bồ Tát hạnh, tức là sáu pháp Ba-la-mật.
Các chủ đề có mô tả trong các thừa kiến lập cũng được giảng giải như các pháp tu chuẩn bị.
Sau đó, trong phạm vi giáo pháp Đại thừa giảng giải về sáu pháp Ba-la-mật thì quan trọng nhất là sự tu tập định và tuệ.
Chính trên những nền tảng này chúng ta hành trì Mật điển như một pháp tu tối thượng.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,