Tactics For Listening (2Nd Ed) Expanding: Test Booklet With Cd Pack

Oxford University Press Tác giả Jack C Richards NXB Oxford Năm XB 2003 Trọng lượng (gr) 146 Kích thước (cm) 27.5×21.5 Số trang 40 Hình thức Bìa mềm Ngôn ngữ Sách Tiếng Nước Ngoài

ĐỌC THỬ SÁCH

Fun, natural-sounding recordings that reflect everyday situations.
New follow-up listening and speaking activities for in-depth practice.
Expanded ‘Over to You’ sections for extra speaking practice.
A Student Audio CD for practice outside the classroom.
Photocopiable speaking activities for each unit.
Mid-term, final, and unit tests with Audio CDs for easy student assessment.

Blackout : Remembering the Things I Drank to Forget

Blackout : Remembering the Things I Drank to Forget - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

*A “NEW YORK TIMES” BESTSELLER*” ” “” For Sarah Hepola, alcohol was “the gasoline of all adventure.” She spent her evenings at cocktail parties and dark bars where she proudly stayed till last call.
Drinking felt like freedom, part of her birthright as a strong, enlightened twenty-first-century woman.
But there was a price.
She often blacked out, waking up with a blank space where four hours should be.
Mornings became detective work on her own life.
What did I say last night? How did I meet that guy? She apologized for things she couldn’t remember doing, as though she were cleaning up after an evil twin.
Publicly, she covered her shame with self-deprecating jokes, and her career flourished, but as the blackouts accumulated, she could no longer avoid a sinking truth.
The fuel she thought she needed was draining her spirit instead.
A memoir of unblinking honesty and poignant, laugh-out-loud humor, BLACKOUT is the story of a woman stumbling into a new kind of adventure–the sober life she never wanted.
Shining a light into her blackouts, she discovers the person she buried, as well as the confidence, intimacy, and creativity she once believed came only from a bottle.
Her tale will resonate with anyone who has been forced to reinvent or struggled in the face of necessary change.
It’s about giving up the thing you cherish most–but getting yourself back in return.

Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ – Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu

Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ - Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu - EBOOK/PDF/PRC/EPUB

ĐỌC THỬ SÁCH

Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ – Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu Đạo Phật xuất hiện vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên, nhanh chóng phổ biến và ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tinh thần của nhiều dân tộc.
Mục đích cao nhất của Phật giáo là hướng thiện và cuộc sống đức độ, đó là phương tiện để giải phòng con người khỏi vòng luân hồi bất tận.
Vì thế, từ phương diện này mà nói giá trị của Đạo Phật là bền vững.
Có thể nói, Phật giáo không hẳn là một tôn giáo vì họ không thờ một vị thần nào.
Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Phật giáo là một hệ thống triết học và quy tắc đạo đức.
Căn cứ trên môi trường sinh hoạt của tăng thân trong xã hội hiện thời, Giới bản khất sĩ tân tu đáp ứng đích thực của thời đại mới, thiết thực và không hề có tính cách lý thuyết hoặc giả định.Mục đích của sự tân tu giới bản là để yểm trợ cho người xuất gia tự bảo hộ được tự do của mình, để cho con đường giải thoát đích thực có thể tiếp tục.
Nghi thức tụng giới khất sĩ là những nghi thức, cách thức xử sự, phương pháp thực tập giải cứu, sám hối v.v… được quy định cho riêng nam khất sĩ và nữ khất sĩ.
Người tại gia có thể tham khảo giới bản tân tu để biết cách yểm trợ cho giáo đoàn xuất gia một cách hữu hiệu.
Học hỏi và thực tập Giới kinh tân tu cùng với cổ truyền, chúng ta sẽ khám phá trở lại được cái đẹp, cái lành và cái thật của nếp sống phạm hạnh

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,