AZ Việt Nam Tác giả Twentine Người Dịch Hàn Vũ Phi NXB NXB Thanh Niên Năm XB 02-2018 Kích thước (cm) 16 x 24 Số trang 972 trang