Thẻ: kv234 – bìa treo 2018 lịch lò xo giữa gắn bộ số dán chữ nổi (37 x 68 cm) – tự chọn mẫu gắn chữ tập mp3