Công ty phát hành Alpha Books Năm Xuất Bản 8-2013 Nhà Xuất bản NXB Thế Giới Diễn văn của Tổng thống Mỹ luôn được coi là một trong những